Факты и цифры

Лён в латышских дайнах

21.07.2017 - 2463 просмотра

Латвийские дайны о льне – стихи-приговорки о льне в женской судьбе, о его красоте и тяжелом труде, чтобы он вырос длинным. О приданом, без которого не выйдешь замуж, о  новых белых рубашках и простынях, без которых нельзя  быть барыней, хозяйкой в доме.

 

28269.

Vai dzeltena linu druva,
Sen tu mani kaitināji!
Kad atnācu, tad noplūcu
Ar savāmi māsiņām.


265 [Emburgā (Salgales pag. Jg)], 

288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

 

28270.

Ai lini, mani lini,
Manas pašas gaŗumiņu!
Tur būs man smalki krekli,
Tur baltie paladziņi.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

 

28271.

Ai linīti, pogainīti,
Tavu skaistu ziedēšanu!
Tevis dēļ Rīgas kungi
Zelta naudu liedināja.
1311 [Apē (Vlk)].

 

28272.

Aiz ezara linus sēju,
Mun nav linu ravētājas:
Ūdens putni, raudavītes,
Munu linu ravētāji.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

 

28273.

Arājs ara sila zemi,
Labus linus domādams.
Ar, arāj, mālu zemi,
Tad tev būs labi lini!
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

 

28274.

Arklā jūdzu kumeliņu,
Ar rociņu glaudīdams,
Lai aug man smuidri lini,
Lai šķiedriņa mirdzēt mirdz.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

 

28275.

Audziet gaŗi, tīri lini,
Bāleliņa tīrumā;
Vēl tīrāki, vēl gaŗāki
Tautu dēla sējumā!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

 

Tīri lini, gaŗi lini
Zied bāliņa tīrumā;
Vēl jo tīri, vēl jo gaŗi
Tautu dēla tīrumā.
103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)].

                                                                                                        

 28276.

Augat labi, mani lini,
Par sudrabu nebēdāju;
Es apvilku linu kreklu,
Spīd sudraba spožumiņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

 

28277.

Audziet, lini, lieli gaŗi,
čuprainām podziņām!
Aizvedīšu Rīdziņā,
Dos sidraba rubulīšus.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

 

28278.

Audziet, lini, smalki, gaŗi,
Kamēr pūru piedarīju,
Kad pūriņu piedarīju,
Audziet kārklu resnumiņu!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

 

28279.

Augat, liniņi,
Lins lina galāi!
Audīšu dvielīti
Dvielīša galāi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

 1. Augat man, labi lini,
  Lins liniņa galiņā!
  Es audīšu skāterīšus
  Skāt' skāteŗu galiņā.
  143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

 

28280.

Augat, liniņi
Zilgālīši!
Es, pate plūcēja,
Baltgālīte.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

 

28281.

Augat, mani balti lini,
Baltas linu pakuliņas,
Lai varēju plāni vērpt,
Dieverīti darināt!
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

 

28282.

Audziet, mani balti lini,
Grīstītēs griezdamies!
Jau rudeni pārvedīšu
Baltu linu vērpējiņu.
265 [Emburgā (Salgales pag. Jg)].

 

28283.

Audziet, mani balti lini,
Zītariņa galviņām,
Lai nāk Rīgas namnieciņi,
Siekiem naudu mērodami.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)], 

41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 

 

3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

 1. Mazajam liniņam
  Zelta poga galiņā;
  Rīgas kungi priekšā gāja,
  Zelta naudu skaitīdami.
  407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

 

28284.

Augat, mani balti lini,
Mālaiņā kalniņā!
Ciemā auga vērpējiņa
Dzelteniem matiņiem.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 

240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)], 

241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)], 

264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

 

28285.

Augat, mani gaŗi lini,
Dzeltainām poguļām!
Ciemā auga vērpējiņa
Dzeltainiem matiņiem.
100 [Rāmuļos (Rāmuļu pag. C)].

 

28286.

Augat, mani gaŗi lini,
Likšu pūra dibinā;
Kad aiziešu tautiņās,
Algādžiem vērpināšu.
199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)].

 

28287.

Augat, mani gaŗi lini,
Mirkstat balti ezerā!
Es grib' Rīgas namniekiem
Novilkt lūša kažociņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

 1. Audziet, mani gaŗi lini,
  Mirkstiet balti ezerā!
  Es būš' Rīgas namniekiem
  Noņemt caunu cepurīti.
  18 (Meņģelē).

 

28288.

Audziet, mani gaŗi lini,
Mirkstiet balti ezarā!
Es meitiņas vizināju
Metenīša vakarā.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

 

28289.

Audziet, mani gaŗi lini,
Mirkstiet balti ezerā!
Es ruden atvedīšu
Ar kurpēm vērpējiņu.
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

 

28290.

Audziet, mani gaŗi lini,
Mirkstiet balti ūdenī!
Šorudeni atvedīšu
Baltu linu vērpējiņu.
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)], 

360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

 

28291.

Audziet manim gaŗi, lini,
Mirkstiet balti ezerā!
Daila auga kaimiņos,
Kas liniņus darināja.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

 

28292.

Augat, mani gaŗi lini,
Mirkstiet balti ezerā!
Ciemā auga vērpājiņa
Dzeltainiemi matiņiem.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

 

28293.

Augat, mani labi lini,
Augat, baltas kaņupītes!
Ciemāi auga vērpējiņa
Dzelteniema matiņiem.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

 1. Augat, mani gaŗi lini,
  Vēl gaŗākas kaņepītes!
  Ciemā auga vērpējiņa
  Dzelteniem matiņiem.
  241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)],    

          3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

 

28294.

Augat, mani labi lini,
Liniem labas pakuliņas:
Grib dieveris smalku kreklu,
Brālis gaŗu skārtelīti.
216 [Ventspilī].

 

28295.

Augat, mani labi lini,
Liniem labas pakuliņas,
Lai varēju striķi vīt,
Dēlu māti slīcināt!
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

 

28296.

Augat, mani labi lini,
Manas baltas kaņupītes,
Lai es līdza puškavos
Līdz bajāra meitīnām!
158 (Nīcā).

 

28297.

Augat, mani labi lini,
Stallī baltas avutiņas!
Es kauniņu padarīšu
Bajāriņa meitiņām.
190 [Kuldīā].

 

28298.

Audziet, mani tīri lini,
Kā tīrais sudrabiņš!
Nāks rudenis, pārvedīšu
Tīru linu vērpējiņu.
283 [Kroņa Vircavā (Vircavas pag. Jg)].

 

28299.

Audzin', Dievs, man liniņus!
Es mācēju smalki vērpt,
Es mācēju smalki vērpt,
Sevi daiļu darināt.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

 

28300.

Audzin', Dievs, man liniņus,
Liniem labus paliniņus!
No liniņa kreklus šuvu,
No paliņa paladziņus.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

 

28301.

Audzin', Dievs, man liniņus
Sērmuliņa baltumā;
Audzin', Dievs, man līgavu
Pašas rozes daiļumā!
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 

362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

 

28302.

Balti lini balojās
Ezeriņa maliņā.
Es būt' smalku vērpājiņa,
Gaŗ' audeklu audējiņa.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

 

28303.

Balti lini balojās
Ezeriņa maliņā;
Skanēt skan snāteniņa,
Daugavā velējama.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

 

28304.

Balti lini balējās
Ezeriņa maliņā;
Ciemā auga vērpējiņa
Dzelteniem matiņiem.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)], 

401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

 

28305.

Bandenieka lini zieda
Liela ceļa malīnā;
Tie ziedēja zelta ziedis,
Tie vērtēja naudīnā.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

 

28306.

Bandenieka linu druva
Zied melnām galviņām,
Kam gulēja pie meitām
Linu sējas laiciņā.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

 

28307.

Bij manam liniņam
Zelta poga galiņā;
Bij manai sieviņai
Slēšu mice galviņā.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

 

28308.

Brāļi, manu linu podu
Ar svariem nesveriet!
Gribu labu pavalkāt,
Labu likt pūriņā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

 

28309.

Bāliņ, tava linu druva
No gabalu gabaliem;
Māsiņ, tavi pūra krekli
No pūriņu pūriņiem!
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

 

28310.

Bāliņ, tava linu druva
No gabalu gabaliem!
Nu iet tavas plūcējiņas
No gabala uz gabalu.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

 

28311.

Bāliņ, tava linu druva
Zelta vilni viļņojās;
Tu varēsi, bāleliņi,
Zīda jostu vien valkāt.
303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

 

28312.

Bāliņš gāja linu sēt,
Es aiznesu sētuvti.
Sēj, bāliņ, kam sēdams,
Man lielāku gabaliņu:
Visi tautu plikvēdeŗi
Gaida mani aizejot;
Manis pašas tā negaida,
Kā gaid' manus gabaliņus.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

 

28313.

Bāliņš gāja linu sēt,
Es aiznesu sētuvīti.
Tie, bāliņ(i), mani lini
Par sētuves nesumiņu!
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)], 

301 [Paskavā(?)].

 1. Bāliņš gāja linu sēt,
  Es aiznesu sētuvīti.
  Sēj, bāliņi, manu tiesu
  Par sētuves nesumiņu!
  290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

28314.

Bāliņš gāja linu sēt,
Sermuls ceļu pārtecēja.
Audzin', Dievs, man liniņus
Sermuliņa baltumiņu!
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

 1. Brālim gāju linus plūkt,
  Sermuls ceļu pārtecēja.
  Dod, Dieviņi, baltus linus
  Kā balto sermulīti!
  202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)].

 

28315.

Bāliņš manim linus sēja
Dadžu kalna galiņā;
Kad es iešu tautiņās,
Es apsegšu dadžu lapu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

 1. Brālīts man linus sēja
  Dadžu lapu kalniņā;
  Kad es iešu tautiņās,
  Dadžu lapu dvieli kāršu.
  1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 
 2. 194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

 

28316.

Brālīts man linus sēja,
Kur auziņas vairs neaug;
Aug liniņi zaru zaru,
Brālītim spītēdami.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

 1. Brālīts mani linus sēja,
  Kur auziņas vairs neauga;
  Aug liniņis zaru zaris,
  Auziņām tītīdams.
  156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].
 2. Brālīts man linus sēja,
  Kur auziņas vairs neauga,
  Aug liniņi, zied raženi,
  Žēl brāļam raugoties.
  161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

 

28317.

Bāliņš man linus sēja
Mālaināji kalniņā;
Jau iesēja mālājā,
Vēl iemērca rāvājā.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

 

28318.

Brālīts man linus sēja
Mālotāi kalniņāi;
Kad es gāju tautiņās,
Grib brālītis godināts.
Godin' tevi māla kalnis,
Kur māsai linus sēji!
142 [Aizterē (Aizteres pag. Lp)].

 

28319.

Brālīts manim linus sēja,
Mārša sēž ežmalē;
Brālīts saka, lai aug lini,
Mārša saka, lai neaug.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

 1. Brālis mana linus sēja,
  Mārša sēd ežmalā.
  Brālis saka: augat lini!
  Mārša saka: neaugat!
  Mārša saka: neaugat,
  Lai aug idras, vārpatiņas!
  158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

 

28320.

Brālis man linus sēja,
Mārša sēd ežmalā.
Mārša saka sēdēdama:
Sēj kalnā, mālājā,
Sēj kalnā, mālājā,
Mērc purvā, rāvājā!
239 [Vecaucē (Vecauces pag. Jg)], 

278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

 

28321.

Brālīts manim linus sēja
Mārša sēd ežmalā.
Sak' māršiņa sēdēdama:
Judrītēm te uzaugt,
Judrītēm te uzaugt,
Ne labiem liniņiem!
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

 1. Brālīts man linus sēja,
  Mārša sēd ežmalē.
  Sak' māršiņa celdamās:
  Idriņām noziedēt!
  - Tev, māršiņa, idriņām,
  Man ziliem ziediņiem!
  191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

 

28322.

Brālīts man linus sēja
Tautu dēla pavārtēi;
Dzen tautietis pieguļāi
Pa manim liniņim.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

 

28323.

Brālīts man roku jēma,
Linu lauku bridināja;
Saķērās linu ziedi
Manāi zīļu vaiņagāi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

 1. Miglaiņā rītiņā
  Es izbridu linu lauku;
  Saķērās linu ziedi
  Manā zīļu vaiņagā.
  196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

 

28324.

Brālis manu linu sēklu
Āzamiersa klētītē;
Es brālīti āzmiersīšu,
Tautiņāsi daīdama.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

 

28325.

Būtu man tie liniņi,
Kas viņā kalniņā,
Es mācētu plāni vērpt,
Gaŗu mest audekliņu.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

 

28326.

Daudz manai māsiņai
Liniņu zemes;
Vai sēšu pūriņu,
Vai pušpūrīti?
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

 

28327.

Dievs palīdz, tautu dēls,
Linu zemi ecējot!
- Paldies, ciema zeltenīte,
Nāc rudeni linu plūkt,
Nāc rudeni linu plūkt,
Pavasari dvieļu aust!
276 [Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

 

28328.

Dievs palīdz, tautu dēls,
Linu zemi ecējot!
- Paldies, tautu zeltenīte,
Pate būsi plūcējiņa.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)], 

28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 

424 [Barkavas pag. Rz].

 

28329.

Devu Dieva palīdziņu,
Linu druvu daiedama:
Tā bij mana tēvu zeme,
To ieliku pūriņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

 

28330.

Dod, Dieviņ, linus labus,
Liniem labas pakuliņas;
Dod, Dieviņ, tautas labas,
Tautām labu māmuliņu!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

 

28331.

Dod, Dieviņ(i), linus labus,
Liniem labas pakuliņas;
Dod, Dieviņ(i), vīru labu,
Vīram labu padomiņu!
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

 

28332.

Dod, Dieviņ, linus labus,
Mercē baltus ūdenī!
Nu audīšu to gabalu,
Ko dot dēlu māmiņai.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

 

28333.

Iesim, māsas, skatīties,
Kādi ziedi liniem zied.
Liniem zied zili ziedi
Zeltītiem pakariem.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

 

28334.

Ej, tautieti, linus sēt
Savu tiesu, manu tiesu,
Lai manā pūriņā
Tava tiesa, mana tiesa.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

 

28335.

Es izgāju miežus sēt,
Laimes māti vaicādamis;
Laimes māte tā sacīja:
Sēj liniņus līgavai.
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

 

28336.

Es nidošu bāliņam
Viena diža gabaliņa,
Kam tas man linus sēja
Ozoliņa pakrēslī.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

 

28337.

Es nemīzu linājā,
Ne otrā kviesainē:
No liniem galdautiņš,
No kviešiem dievmaizīte.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

 

28338.

Es redzēju liniņam
Zelta pogu galiņā;
Būs manā(i) pūriņā
Apzeltīti gabaliņi.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 

13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)], 

42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 

451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)], 

69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 

107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)],
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 

112 [Cirstos (Cirstu pag. C)], 

323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)], 

344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 

401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 

407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

 

28339.

Es redzēju liniņam
Zelta pogu galiņā:
Būs manam bāliņam
Pilla sauja sudrabiņa.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

 

28340.

Es redzēju liniņam
Zelta pogu galiņā;
Es novilkšu namniekam
Raibo lūša kažociņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

 

28341.

Es redzēju liniņam
Zelta pofu galiņā;
Es rudeni atvedīšu
Ar kurpēm plūcējiņu.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 

226 [Kandavā (Tl)].

 

28342.

Gaŗām gāju linu druvai,
Linu ziedus braucīdama,
Kam bāliņis man nedeva
Smalku linu tecināt.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

 

28343.

Gaŗām gāju linu druvu,
I vaiņaga nepacēlu,
Liniņš mani nolamāja:
Miegulīte, snaudulīte!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

 

28344.

Gaŗām gāju linu druvu,
Cepur' nesu rociņā;
Tur būs mani brūni svārki,
Sievai samta cepurīte.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

 

28345.

Gaŗām gāju linu druvai,
Cepurīti cilādams;
Tur būs manai līgaviņai
Pilna sauja sidrabiņa.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

 

28346.

Izmīstīju linu riju,
Nev man spaļu nesējiņa.
Nāc, brālīti, iznes spaļus,
Došu smalku linu kreklu.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

 

28347.

Kalnāi kāpu, jo kalnā,
Pašā kalna galiņā:
Kalnā kāpu linu ziedu,
Jo kalnāi arājiņa.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

 

28348.

Kam, bāliņi, linus sēji
Mālaiņā kalniņā?
Man mugura nolīkuse,
Īsus linus gūgājot(?).
318 [Lindes Birzgalē (Birzgales pag. Rg)].

 

28349.

Kam tie lini zili zied,
Kam tās drēbes balojās?
Brāļam lini zili zied,
Māsai drēbes balojās.
421 [Taurupes pagastā (Rg)], 

75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 

81 [Katriņā (Katriņas pag. C)].

 1. Kam tie lini zili zied
  Mālaiņā kalniņā?
  Kam tās drēbes balojās
  Līčupītes maliņā?
  Bāleliņa lini zied,
  Māršas drēbes balojās.
  28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

 

28350.

Kam tie lini zili zied
Mālaiņā kalniņā?
Tā puisīša tie liniņi,
Kas ņems sievu šoruden.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

 

28351.

Kulstāt linus, kam vajaga,
Man liniņu nevajaga;
Man liniņus izkulstīja
Tautu dēlu māmulīte,
Tautu dēlu māmulīte
Ar saviemi dēliņiem.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

 

28352.

Kur braukdami, kulstavnieki,
Kur vezdami kulstītavas?
Mums liniņi izkulstīti,
Pūriņā salocīti.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

 

28353.

Labu platu baru dzinu
Pār bāliņa tīrumiņu;
Ja tas gauši pašķīrās, -
Liels gabals pakaļā.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

 1. Lielu baru, platu baru
  Maliņā nolīgoju;
  Lai tas man gauši gāja,
  Bet jel lielis gabaliņš.
  134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

 

28354.

Lai bij grūt(i), kam bij grūt(i),
Liniņam, tam bij grūt':
Plēš matiņus, cērt galviņu,
Met kauliņus ūdenī!
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)], 

335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

 1. Dievs nedod tādu mūžu,
  Kāds mūžiņis liniņam:
  Plūc matiņus, cērt galviņu,
  Vēl iemērca ūdenī,
  Vēl kauliņus salauzīja
  Triju koku starpiņā.
  190 [Kuldīā].

 

28355.

Lai būs alga, kam būs alga,
Alga linu nesējam;
Ja pietrūka smalku linu,
Liksim pašu mīstīklās.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

 

28356.

Līsti, līsti, lietutiņ,
Veldzē manu sējumiņ',
Lai uzauga man liniņi
Kā ezara niedrājiņi.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

 

283561.

Linam bija zili ziedi,
Kukuriņa galiņā;
Meitai bija vaiņadziņis
Dzeltaiņos matiņos.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

 

28357.

Liniem sēju to druviņu,
Magonēm noziedēja;
Nakti miega negulēju,
To druviņu cerēdams.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 

30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 

871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)], 

379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

 

28358.

Liniem sēju to druviņu,
Magonām noziedēja;
Pats aiz prieka nevarēju,
Ka man Dievs palīdzēja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

 

28359.

Liniem zemi noecēju
Ar baltām aitiņām;
Lai stāv bēris kumeliņis
Sēklu vest tīrumā.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

 

28360.

Liniem zemi noecēju
Ar jaunāmi meitiņām;
Kāpostiņus apstatīju
Ar vecām sieviņām.
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

 

28361.

Liniņiem klēti taisu
Deviņiem apcirkņiem,
Lai varēja salīgot
Ar visām galviņām.
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)].

 

28362.

Liniņim vainu devu,
Ne brāļam, sējējam:
Brālīts sēja druviņāi,
Lai tie auga, lai neauga.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

 

28363.

Liniņim vainu devu,
Tik nebija mana vaina;
Tik nebija mana vaina,
Ka liniņus neravēju.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

 

28364.

Linu druva priecājās,
Nolīks mana muguriņa.
Līksti pate, linu druva,
Taisna mana muguriņa!
301 [Paskavā(?)].

 

28365.

Linu lauku pāriedamis,
Nosaņēmu cepurīti:
Te gul mani balti krekli,
Te dzeŗama sīka nauda.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

 

28366.

Linu linu, bāleliņ,
Par plūkumu, ravējumu!
Ja liniņu man nedosi,
Ne es plūkšu, ne ravēšu.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

 

28367.

Linu linu, bāleliņ,
Par plūkumu, ravējumu!
Māte deva villainīti
Par aitiņas ganījumu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

 

28368.

Linu linu druviņā,
Meitu meitu māmiņai;
Meitu meitu māmiņai,
Kas liniņus darināja.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 

281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 

246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)], 

408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos

(Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)], 

412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

 

28369.

Linus sēju, linus sēju,
Lai naudiņas makā tiek,
Lai varēju nopirkties
Līgavai gredzentiņu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

 

28370.

Man uzauga gaŗi lini
Dzeltānām poliņām;
Es meitiņa kā liepiņa
Dzeltāniem matiņiem.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

 

28371.

Meitas, manas meitenītes,
Es meitām saimenieks,
Es savāmi meitiņām
Pa pūram linus sēju,
Lai tās vērpa, lai tās auda,
Lai tās šuva paladziņus.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

 1. Puikas, mani puisēniņi,
  Es to puiku saimenieks,
  Ikkuŗam puisēnam
  Pa siekam linu sēju,
  Lai tie mīsta, lai pārdeva,
  Lai pirk cauņu cepurītes.
  45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

28372.

Migla migla, rasa rasa,
Tā man žēl padarīja:
Nogulēja bāliņam
Smalku linu tīrumiņu.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

 

28373.

Mīstama linīnus,
Lai bira spaļi;
Lūdzama māmīnu,
Lai deva meitu,
Lai deva meitīnu,
Linu vērpējīnu.
158 (Nīcā).

 

28374.

Nāc pie manis, tautu meita,
Ar savāma mīstīklām!
Man jāmīsta pērnie lini,
Aizpērnajas kaņupītes.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

 

28375.

Pavasar(i) linus sēju
Ar apkaltu kumeliņu;
Gan ruden(i) atvedīšu
Ar kurpēm plūcējiņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

 1. Pavasari linus sēju
  Apkaustītu kumeliņu;
  Uz rudeni atvedīšu
  Ar kurpēm sprēdājiņu.
  69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

 

28376.

Pupi pupi, gurni gurni
Līdz ar mani līgojās;
Kam nav pupu, kam nav gurnu,
Tām neauga gaŗi lini.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

 

28377.

Ziedat, mani linu lauki,
Zilajiem ziediņiem!
Nāks rudens, atvedīšu
Smalku linu vērpājiņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

 

28378.

Ziedi, mana linu druva,
Zilajiem ziediņiem!
Tevi gaida Rīgas kungi
Gaŗajām cepurēm.
18 [Kliģenē, Meņģelē,

Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

 1. Ziedēj' lini tīrumāi
  Zilajiemi ziediņiem;
  Dancoj' Rīgas namnieciņi
  Zilajāmi biksītēm.
  22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].
 2. Ziedi, mana linu druva,
  Zilajiemi ziediņiem!
  Rīgā sēd namnieciņi
  Zilās zīda biksītēs.
  Es jums lūdzu, namnieciņi,
  Aizdodiet man naudiņas!
  Nāks rudens, atvedīšu
  Baltu linu birkaviņu.
  74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

 

 

28379.

Ziedi, mana linu druva,
Zilajiem ziediņiem!
Tur būs man brūni svārki,
Tur naudiņa nodzerties.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

 

28380.

Ziedi, ziedi, linu druva,
Zilajiem ziediņiem!
Atvedīšu plūcējiņu
Dzeltainiem matiņiem.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

 1. Augat, mani labi lini,
  Zilajām galviņām!
  Es rudeni pārvedīšu
  Baltgalvīti vērpējiņu.
  143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)],                                               401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].
 2. Ziediet, mani gaŗi lini,
  Zilajiem ziediņiem!
  Uz rudeni atvedīšu
  Zilacainu plūcējiņu
  [vērpējiņu].
  137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

 

28381.

Ziedi, ziedi, linu druva,
Zilajiem ziediņiem!
I kungiem vajadzēja
Linu bikšu kājiņā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

28382.

Ziedi, ziedi, linu druva,
Zilajiem ziediņiem!
Nāks rudens, atvedīšu
Ar kurpēm plūcējiņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

 1. Audziet, lini, griezdamies,
  Ziediet zelta ziediņiem!
  Nāks rudens, atvedīšu
  Ar kurpēm plūcējiņu;
  Ar kurpēm plūcējiņu,
  Zābakainu malējiņu.
  75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

 

28383.

Ziedi, ziedi, linu druva,
Zilajiem ziediņiem!
Ziedēs brāļa cepurīte
Rīgas galda galiņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

 

28384.

Ziedi zili, ziedi zaļi,
Brāleliņa linu druva!
Būs manā pūriņā
Zili zaļi gabaliņi.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28385.

Ziedi zila, ziedi zaļa,
Mana brāļa linu druva!
Es neiešu tautiņās
Bez deviņu paladziņu.
318 [Lindes Birzgalē (Birzgales pag. Rg)].

 

28386.

Sēj, bāliņ, liniņiem
Visus savus tīrumiņus!
Es neiešu tautiņās
Bez deviņu paladziņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

 

28387.

Sēj, bāliņi, liniņiem
Visus savus tīrumiņus,
Lai es gāju dziedādama
No druviņas druviņāi!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

 

28388.

Sēj, brālīti, linu lauku
Savu tiesu, manu tiesu,
Kā manā pūriņā
Tava tiesa, mana tiesa:
Tava tiesa linu kreklu,
Mana baltu villainīšu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

 

28389.

Sēj, brālīti, man liniņus
Jele cūku rakumāi;
Pats savai līgaviņai
Dzintariņa kalniņāi!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

 

28390.

Sēju lielu linu lauku
Celmaiņā līcītī;
Tur uzauga zelta lini
Sudrabiņa sēkliņām.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

 

28391.

Sēju rozes, aug man rozes,
Ar ko daiļi puškoties;
Sēju linus, aug man lini,
Aug man daiļa plūcējiņa.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

 

28392.

Sīki sēju sudrabiņu
Pa lielo tīrumiņu;
Sīki sīki, ne tik sīki,
Ka varēju salasīt.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

 

28393.

Zinu, zinu, ko darīšu,
Kā piekrāpšu tautu meitu:
Sēšu linu lielu lauku,
Lūgšu tevi noravēt;
Manus linus ravēdama,
Būsi mana līgaviņa.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 190 [Kuldīā].

 

28394.

Zagu linus kulstīdama,
Zagu linus paisīdama.
Ko nozagu kulstīdama,
To ieliku pūriņā;
Ko nozagu paisīdama,
Peles vilka midzenē.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

 

28395.

Zagu linus paisīdama,
Zagu linus kulstīdama;
Es paklāju tautiešam
Zagtu linu paladziņu.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

 

28396.

Tāļu tāļu es redzēju
Linu lauku līgojot.
Dod, Dieviņi, man aiziet
To liniņu tecenāt!
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

 

28397.

Tīšām brālis linus sēja
Mālājāi kalniņā,
Lai māsiņa nenoveda
Lielu pūru tautiņās!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

 

28398.

Upīte linīnus
Aizvizināja.
Ja vizin', lai vizin',
Es nebēdāju:
Man dos māmīna
No savas tiesas,
No savas tiesīnas
Gatavu raili [=pūru],
Gatavu pūrīnu,
Pilnu vezumīnu.
158 (Nīcā).

 

28399.

Uz ezera linus sēju,
Lai nevaida jāravē;
Piesacīju gaigalām,
Lai raudaves nesliedē.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

 1. Uz ezera linus sēju,
  Man nebija ravētājas;
  Ar gulbīti ziņu devu,
  Lai raudavas nesliedē.
  28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

 

28400.

Vysa zīd lynu dryva
Zylgonīm zīd'eņīm;
Vys muni bruol'el'eņi
Dzaltonīm mat'eņīm.
409 [Līksnas pag. D], 4222 [Vārkavas pag. D], 423 [Daugavpils apr.].

 

50099.

Ai lācīti, platkājīti,
Kam nomini linu druvu?
Tevis dēļ Rīgas kungi
Mani sauca netiklīti.
198 [Krustpils D].

 

50100.

Vai māsiņa, vai māsiņa,
Kur (tie) tavi lini auga?
Puri vien, meži vien,
Dzilnas vien kladzināj(a).
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

 

50101.

Ak tu skaista zelta nauda,
Iekš liniņa pogaļām!
454 [Vaidavas Vlm].

 

50102.

Aiz azara lynus sēju
Dzaltonā smiltiņā;
Vysas munas plyucējiņas
Dzaltonim moteņim.
182 [Kaunatas Rz].

 

50103.

Apkārt galvai vāli griezu,
Puiša kreklus velēdama;
Apkārt gāju linu druvai,
Linu ziedus raustīdama.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

 

50104.

Apkārt kalnu linus sēju
Nekaustītu kumeliņ';
Es pa pašu kalna vidu,
Man kaustīts kumeliņš.
198 [Krustpils D].

 

50105.

Apleik kolna lynus sēju
Izkausteitu kumeliņ(u);
Es atvesšu iz rudeņa
Ar kurpeitem plyucējiņas,
Ar cimdim gūvis slaucja,
Ar kurpeitem lynus plyucja.
143 [Jāsmuižas D].

 

50106.

Audziet, lini, smalki, balti
Mana tēva tīrumā!
Gana ira manam tēvam
Smalku, baltu nesātāju.
241 [Lubānas Md].

 

50107.

Audzat, mani balti lini,
Sudrabiņa kukurēm!
Pārvedīš' plūcējiņ'
Dzelteniem matiņiem.
573 [Valdemārpils Tl apr.].

 

50108.

Audzit, muni lini gari,
Mierkstit bolti azarā!
Muok muoseņa tīvu sprēst,
Muok jei boltu balinuot.
605 [Skolas].

 

50109.

Audziet, mani gaŗi lini,
Mirkstiet balti ūdenī!
Jaunu ņēmu līgaviņu,
Nav pūriņš pielocīts.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

 

50110.

Audziet, mani gaŗi lini,
Mirkstiet balti ezerā!
Es gribu savu lielo pūru
Līdz malīnām piedarīt.
359 [Rūjienas Vlm].

 

50111.

Audzit maņ, gari lyni,
Mierkstīt bolti azarā!
Es atvesšu līgaviņu
Voskojim matiņim.
35 [Baltinavas Abr].

50112.

Augat mani gaŗi lini,
Ar sudraba poguļām!
Nāks rudenis, atvedīš'
Ar kurpēmi plūcējiņ';
Ar kurpēmi plūcējiņ',
Dzelteniemi matiņiem.
605 [Skolas].

 

50113.

Augat, mani gaŗi lini,
Mālainā kalniņā!
Nāks rudens, atvedīšu
Ar kurpēm vērpējiņu;
Ar kurpēm vērpējiņu,
Rakstītām zeķītēm.
560 [Rīga ].

 

50114.

Augat, mani labi lini,
Zilajām galvīnām!
Šoruden pārvedīšu
Baltgalvīti vērpējīnu.
Baltgalvīte plānu vērpa
Un tos plāni šķetināja.
94 [Dunikas Lp].

 

50115.

Bolti lineņi izauga
Muolajā kaļneņā;
Es atvežu plyucējeņu
Dzaltonim mateņim.
89 [Dricēnu Rz].

 

50116.

Audzit, mani lini, gaŗi,
Mirkstat balti ūdenī!
Lai es varu smalku vērpt,
Rīgā dot vēveram;
Lai es aužu brūtes kreklu,
Brūtgānam nēzdauciņu.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

 

50117.

Auguš' lini, naauguš(i)
Boltajim buoliņim;
Audzej, Dīvs, tautīšam
Koč pura maliņā.
503 [Višķu D].

 

50118.

Augat, liniņi,
Ziedat, liniņi,
Lai mana vecmāte
Krekliņu darina.
112 [Ezeres Kld].

 

50119.

Augata, liniņi,
Zilgalvīši,
Stiepjaties, vērpējas,
Baltgalvītes!
94 [Dunikas Lp].

 

50120.

Augiet, mani balti lini,
Grīstītēs griezdamies!
Vai es būšu šo rudeni
Bandanieka līgaviņ'?
371 [Salgales (Emburgas) Jg].

 

50121.

Balti lini līgojās
Aiz upītes līcītī;
Nu vajag baltas sievas,
Baltu sagšu audējiņs.
405 [Smiltenes Vlk].

 

50122.

Bāliņš man linus sēja
Mālaiņā kalniņā.
Man izauga zelta lini,
Sidrabiņa kukuriem.
513 [Zemītes Tk].

 

50123.

Brālīts mane linus sēja,
Mārša sēde ežmalai.
Saka mārša sēdēdama:
Dadžam augt tai vietai;
Dadžam augt tai vietai,
Vējam pelnus putinājot.
74 [Cīravas Azp].

 

50124.

Brālīts man lin's sēj',
Māršiņ sēd uz ežiņ.
Sak māršiņ sēdēdam:
Lai aug gaur, lai vārpat's.
Aug liniņi līgodami,
Māšiņai spītēdami.
104 [Ēdoles Vp].

 

50125.

Dīverīts lynus sēja,
Muorša sēd kalneņā:
Linim deigt, idrim augt,
Modoram nūzīdēt.
357 [Rudzētu D].

 

50126.

Brālis man linus sēja,
Tur tie sēti, tur palika,
Sēja man tautu dēls,
Aug linīni zarodami;
Aug linīni zarodami
Trejas četras žuburīnas.
282 [Nīcas Lp].

 

50127.

Brālīts man linus sēj,
Sēj tautieša pārvārtē;
Dzen tautietis pieguļā,
Dzen manos liniņos.
Es ķīlāju kumeliņu,
Viņš noņēma vaiņadziņu.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

 

50128.

Es apsēju lynu drivu,
Mogonomi nūzīdē;
Mogonomi nūzīdē,
Nu kuo veiti vainadzeņ'.
389 [Silajāņu Rz].

 

50129.

Es atradu tautu meitu
Silā linus ravējam;
Saplūkuse idru sauju,
Dod manami kumeļami;
Neēd idru kumeliņš,
Gribēj' pašu ravētāju.
39 [Bārtas Lp].

 

50130.

Es savam arājam
Linu bikses šūdināj',
Lai tie mani lini auga
Arājiņa gaŗumiņ'.
160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp].

 

50131.

Es savim lineņim
Lelu gūdeņu gūdēju:
Treis dīneņas, treis naksniņas
Uz kuojiņom atstuovēju.
170 [Kapiņu D].

 

50132.

Es visādi izdomāju,
Kā piekrāpt tautu dēlu:
Sēju lielu linu lauku,
Aicināju noravēt.
548 [Liepāja Lp apr.].

 

50133.

Gaŗām gāju linu druvu,
Linu ziedus braucīdama;
Kam bāliņi podu deva,
Ūdenī mērcēdami.
286 [Nītaures Rg].

 

50134.

Gari lineņi auga,
Garu man vajadzāja:
Jū garuoki, jū lobuoki,
Dreižuok pyuru pīdareiš(u).
143 [Jāsmuižas D].

 

50135.

Izmazgāju baltu kreklu
Savam linu sējējam,
Lai ļautiņi nesmējās:
Melnu kreklu staigājot.
127 [Grostonas Md].

 

50136.

Izmīstīju linu riju -
Nevād spaļu nesējiņ(a).
Nāc, ciemiņ, spaļu nest,
Es tev došu skāterīti,
Līdz zemītei norakstītu.
282 [Nīcas Lp].

 

50137.

Iesēj linus, bāleliņ,
Lielo rudzu tīrumiņu;
Man jāiet tautiņās,
Vajg deviņu paladziņu.
198 [Krustpils D].

 

50138.

Iešu, iešu - kā neiešu -
Bandenieka linu plūkt.
Būšu, būšu - kā nebūšu -
Bandenieka līgaviņa.
281 [Neretas Jk].

 

50139.

Jaunas meitas, jaunas sievas,
Nemīzat linājā!
Mīļā Māŗa dvieļus auda
No liniņu apbirām.
398 [Skrundas Kld].

 

50140.

Jaunas meitas linus plūca,
Cielaviņa baru veda;
Skrej pelēks vanadziņš,
Paliek bara vedējiņš.
372 [Sarkanmuižas Vp].

 

50141.

Jauni vien, jauni vien,
Ko mēs jauni darīsim?
Ņemsam vienu linu riju,
Samalsam pakal(iņ)as.
127 [Grostonas Md].

 

50142.

Kad es gāju linus malt,
Baltu maizes kukulīti,
Baltu maizes kukulīt'
Bāzu rijas paspārnē.
560 [Rīga ].

 

50143.

Kad es gāju linus sēt,
Līgaviņu līdzi ņēm';
Līgaviņu līdzi ņēmu,
Uz ežiņas guldināj'.
Lai tie mani lini auga
Līgaviņas gaŗumiņ'.
160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp].

 

50144.

Kaut man būtu tie linīni,
Kas ziedēja kalnīnā,
Es būt' smalka vērpējīna,
Smalku kreklu audējīna.
Būs manam bālīnam
Šķeterēti linu krekli.
39 [Bārtas Lp].

 

50145.

Kaut man būtu tie linīni,
Kas viņāi kalnīnā,
Es mācētu smalki vērpt,
Gaŗi mest audeklīnu.
39 [Bārtas Lp].

 

50146.

Kālabad tev, māsiņa,
Pārdeglaiņi lini auga?
Kam piemīzi linu druvu,
Linu galus turēdama.
282 [Nīcas Lp].

 

50147.

Krāptin krāpšu tautu meitu,
Bet nezinu, kā piekrāpšu:
Sēšu linu lielu lauku,
Aicināšu noravēt;
Aicināšu noravēt,
Paturēšu mūžiņā.
39 [Bārtas Lp].

 

50148.

Lineņi, muni lineņi,
Zalta pūga galeņī;
Ka īlyku pyureņī,
Kai tū zalta gabaleņi.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

 

50149.

Lineņi, muni lineņi,
Zalta pūgys galeņūs;
Buoleņi, muni buoleņi,
Šolka krakly mugurā.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

 

50150.

Lini lini bāliņam,
Kas tos linus [liniņus] darināja?
Atvedīšu no tautām,
Kas liniņus darināja.
290 [Ogres C].

 

50151.

Liniņam vainu devu,
Mana paša vaina bija;
Mana paša vaina bija,
Ka liniņus neravēju.
214 [Lažas Azp].

 

50152.

Linu druviņ' i cerēju
Aiz visām druviņām:
Tā man bija tēva zeme,
To ieliku pūriņā.
281 [Neretas Jk].

 1. Lynu dryveņu īcerēju,
  Bruoleņūsi dzeivuodama:
  Tja bej muna tāva zjamja,
  Tū īlyku pureņā.
  143 [Jāsmuižas D].

 

50153.

Linu druva skaisti zied
Zilajiem ziediņiem.
Linu druva tā sacīja:
Līks mugura rāvējam.
Līksti pati, linu druva,
Ar visām pogaļām!
483 [Veselavas (Veselauskas) C].

 

50154.

Linu lauks noziedēja
Zilajiem ziediņiem;
Pati prieku nevarēju,
Maliņā stāvēdama.
476 [Vecpiebalgas C].

 

50155.

Linus sieju, gari auga,
Bolti mirka azarā;
Cīmā auga plāsājiņa
Voskajīm matiņīm.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

 

50156.

Liņam muņ, tu liņam(?),
Kū garuoku, tū lobuoku;
Byus munami bruoleļeņam
Pylna saiva sudrobeņa.
170 [Kapiņu D].

 

50157.

Ļaudavine lynu prosa
Pyrmajā gadiņā.
Prūt tu kaunu, ļaudavine,
Lynu munu namaitoj.
89 [Dricēnu Rz].

 

50158.

Manam tēvam gaŗi lini,
Zelta pogas galiņā;
Sābru tēvam īsi lini,
Cūkas stapars galiņā.
134 [Ilzenes Vlk].

 1. Manam tēvam gaŗi lini
  Zelta poga galiņā.
  Manam tēvam vēl gaŗāki,
  Zelta poga galiņā.
  44 [Bebrenes Il].
 2. Mūsu tēvam gaŗi lini,
  Viņu tēvam strumpulīši.
  381 [Sēļu Vlm].

 

50159.

Mozajimi liniņimi
Zili zīdiņi zīdēja;
Byus munā piuriņā
Zili, zaļi gabaliņi.
446 [Ukru Jg].

 

50160.

Ziedēj' mana linu druva
Zeltītiem ziediņiem;
Būs manā pūriņā
Linu krekli pazeltīti.
192 [Kosas C].

 1. Ziedi, ziedi, linu lauks,
  Zilajiem ziediņiem!
  Būs manā pūriņā
  Baltu linu paladziņš.
  112 [Ezeres Kld].

 

50161.

Mozajami lineņam
Zalta pūga galeņā;
Byus munami bruoleņami
Zalta nauda maceņā.
236 [Līvānu D].

 

50162.

Mēs savu dārbiņu
Padarījām:
Mēs savus liniņus
Noplūcām.
129 [Gudenieku Azp].

 

50163.

Mygla, rosa izgulēja
Munu lynu gabaliņu;
Kū es dūšu dīveram,
Kū dīvera māmiņai?
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

 

50164.

Miedziņš nāk, gulēt gribas,
Viņu nakti negulēju:
Man pagāja viņa nakte,
Pirtī linus sukājot.
605 [Skolas].

 

50165.

Mīstāt labi, mīstītāji,
Atnāks māte apraudzīti;
Ja būs labi mīstījuši,
Dos pa glāzi brandavīna.
Ja būs slikti mīstījuši,
Liks pa buku lecināti.
355 [Rucavas Lp].

 

50166.

Nava nieka, nava nieka
No tā mana bāleliņa;
Pērnie lini nemīstīti,
Aizpērnie nekulstīti.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

 

50167.

Nāburga Jancis linus kulsta,
Kreiso kāju kustināja.
Kustin, Jānīt, labo kāju,
Tad tev labāk izdosies.
605 [Skolas].

 

50168.

Pa pūram linus sēju
Celmajā līdumā,
Lai varēju klausīties,
Ko dzied meitas ravēdamas.
373 [Sarkaņu Md].

 

50169.

Pāri pāri, lietutiņi,
Par šo zames gabaliņ'!
Pa pupāmi, pa zirņiemi,
Pa brālīša linu lauk'.
112 [Ezeres Kld].

 

50170.

Pēteris gulēja,
Galviņa sāpēja,
Līziņa laukā
Liniņus plūca.
Sasēja galviņu
Ar linu sauju.
283 [Nīgrandas Azp].

 

50171.

Riebulīti, bāleliņ,
Tu man riebi riebuma [riebamo?].
Tāvs man deva liniem zemi,
Tu apsēji auziņām.
605 [Skolas].

 

50172.

Ruden gāju, ruden gāju
Pa brāļim linodama;
Pavasar pa māršām -
Dos gatavus gabaliņus.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

 

50173.

Sēj, bāliņi, linu druvu
Zeltītāmi podziņām!
Tad būs manā pūriņā
Apzeltīti gabaliņ'.
322 [Praulienas Md].

 

50174.

Sē', brālīt, man linīnus
Otrā ceļa malīnā!
Lai zied man ar zelta ziedis,
Lai vērtēja naudīnā.
39 [Bārtas Lp].

 

50175.

Smalki zemi saecēju,
Lai liniņi veldē guļ;
Ruden ņemšu līgaviņ(u),
Ar kurpēm plūcējiņ'.
487 [Vietalvas Md].

 

50176.

Spaļaini liniņi
Grib smalki vērpjam;
Tie lini, tās meitas
Pakalnu pasdina(?).
200 [Kuldīgas Kld].

 

50177.

Sudrabiņa gailis dzied
Dzintariņa maliņā;
Balta linu cielaviņa
Tek gailīti lūkoties.
183 [Kazdnagas Azp].

 

50178.

Šeļma šeļma jauns puiškins,
Lynim zīdus apraustēja;
Lynim zīdus apraustēja,
Upeitī sasvaidēja.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

 

50179.

Tautu meita lielījās:
Pieci podi linu auga.
Lai vēl augtu pieci podi,
Līdz krūtīm linu gali.
443 [Turlavas Kld].

 

50180.

Tālu tālu es redzēju
Smalku linu tīrumiņ';
Dod, Dieviņi, man noiet
Pie tā linu arājiņ'!
112 [Ezeres Kld].

 

50181.

Tev, bāliņ, skaisti lini,
Dod man vienu puspodiņu!
Man vaj'g pašai šķotelīšu,
Tautiešam nezdaudzīnu.
454 [Vaidavas Vlm].

 

50182.

Tīšām brāļi linus sēja
Mālainā zemītē,
Lai māsiņa nenoveda
Liela pūra tautiņās.
449 [Ungurmuižas D].

 

50183.

Trīcēt trīc munas bikses,
Linu zemi pūlējot;
Trīcēs Rīgas namnīkam
Ap tū munu vazumiņu.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr], 358 [Rugāju Abr].

 

50184.

Trīs kalniņi noziedēja
Ar sarkanu āboliņu;
Trīs diženi tēva dēli
Asarās nobālēja.
508 [Zantes Tk].

 

50185.

Uz ezera linus sēju,
Laivā guļu dienavidu.
Bandevem piesacīju:
Daudzi sliežu netaisiet!
72 [Cesvaines Md].

 1. Lynus sēju pi azara,
  Pīsaciju gaigolam,
  Lai jis drusku pasorgoj,
  Lai raudives naslīdej.
  35 [Baltinavas Abr].

 

50186.

Vys par lobu, vys par lobu,
Lyni vīn na par lobu;
Lyni vīn na par lobu,
Ka jī lobi naizauga.
35 [Baltinavas Abr].

 

50187.

Ziedēj' mani linu lauki
Zilajiem ziediņiem;
Tur būs manim smalki krekli,
Tur baltie paladziņi.
184 [Ķēču Rg].

 

50188.

Zilas zied linu druvas
Pa visāmi druviņām;
Tā zied Rīgas namnieciņi
Zilos samta svārciņos.
119 [Gaujienas Vlk].

 

50189.

Zili zied linu lauks
Agrajā rītīnā;
Zila nāks man naudīna,
Tev' kungiem pārdodot.
192 [Kosas C].

 

50190.

Zila zila cielaviņa
Jumta galā vidžināj(a).
Skaties, mana līgaviņa,
Lai aug lini pūriņā.
378 [Seces Jk].

 

50191.

Ziedēj' mani linu lauki
Zilajiem ziediņiem;
Auga manis arājiņis
Dzelteniem matiņiem.
129 [Gudenieku Azp].

 

50192.

Ziedēj' manis linu lauks
Zelta ziedu galiņai.
Ieraudzīja labus linus,
Cerēj' labas plūcējiņas.
40 [Basu (Bases) Azp].

 

50193.

Ziedi, mans linu lauks,
Zilajiemi ziediņiem!
Es apvilkšu baltu kreklu
Spīd sidraba spožumiņu.
93 [Dundagas Vp].

 

50194.

Ziedi, mana linu druva,
Zilajiem ziediņiem!
Tur man tika zelta nauda,
Padimanta zabaciņ'.
211 [Ļaudonas Md]. 

   

Источник


Еще статьи
Сообщить об ошибке


Занимательные факты
Cannabidiol Exerts Anticonvulsant Effects Alone and in Combination
12.06.2024

Δ9-THC through the 5-HT1A Receptor in the Neocortex of Mice

Days of the Flaх
12.06.2024

The flax pullers stand to attention

Льняно-конопляные новости. 2023.Июнь. Ч.2
12.06.2024

Вернуть глобальный статус льну и конопле и справиться с регулированием каннабиса

Подписка на новости

* Поле обязательное для заполнения

Оформить заказ: